Bestuur

Voorzitter: Toon van den Hoogen                voorzitter@psvstlambertus.nl

Tijdelijk secretaris: Toon van den Hoogen  info@psvstlambertus.nl               

Penningmeester: Jan van de Graaf               penningmeester@psvstlambertus.nl

Bestuurslid: Angeline Zuidema

 

Andere functies

Terrein beheer: Jan van de Graaf                           terrein@psvstlambertus.nl

Wedstrijdsecretaris : Marcha van der Steen           wedstrijd@psvstlambertus.nl

 

Algemene gegevens

Locatie club accommodatie: Beukelaarstraat 3a  5463XH Veghel

Rabobank: NL12RABO0153364599 t.n.v. PSV St.Lambertus Veghel

KvK Eindhoven: 40216847

 

Privacy beleid

PRIVCACY BELEID VAN Paarden Sport Vereniging St. Lambertus te Veghel

 

Dit document informeert je over het privacy beleid van psv St. Lambertus in het kader van  de nieuwe wet “bescherming persoonsgegevens”(AVG). Het geeft je inzicht welke gegevens verzameld worden, voor welk doel, wat ermee gebeurt en wat je rechten en plichten zijn.

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle gegevens die (psv St. Lambertus hierna:  te noemen PSVSTLAM) verwerkt van haar leden, instructeurs, donateurs en sponsoren, deelnemers aan door PSVSTLAM georganiseerde wedstrijden of evenementen, of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van PSVSTLAM, een donatie doet of om een andere reden gegevens verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is het bestuur van PSVSTLAM. Per adres: Heuvelstraat 20 5461 GK Veghel , KvK nummer 40216847.

De gegevens die ingezien kunnen worden mogen alleen door het bestuur verder verspreid worden.

Inzage geeft dus geen recht op verspreiding aan derden.

2. Welke gegevens verwerkt  PSVSTLAM en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende gegevens verwerkt:

a)     voor- en achternaam, voorletters,

b)     adresgegevens (postadres),

c)     telefoonnummers: vast en of mobiel telefoon,  e-mailadressen,

d)     geboortedatum, datum aanvang lidmaatschap,

e)     de gegevens van je paard(en) en of pony’(s),

f)       tot welke afdeling (paarden, pony’s of menner) je gerekend wordt.

g)     of je lid bent van de KNHS,

h)     of je een startpas bezit van de KNHS,

i)       of je stemrecht hebt bij stemmingen in vergaderingen van PSVSTLAM

(Er worden geen “bijzondere gegevens”  (zoals b.v. medische gegevens)  verwerkt. )

2.2       Doel van de verwerking van de gegevens a t/m c  is de communicatie met het bestuur en leden onderling.  Doel van d is zicht op verjaardagen en jubilea. Doel van e t/m h is wedstrijd of evenement gerichte organisatie mogelijk maken. Doel van i is het ordelijk en rechtsgeldig organiseren van stemmingen.

Bovenstaande gegevens a t/m d worden in de vorm van de “ledenlijst” aan alle leden toegestuurd.

Op de website van het PSVSTLAM (www.psvstlambertus.nl) worden de namen en telefoonnummers van de leden niet vermeld. De website heeft geen voor leden afgeschermd deel.

Het toesturen van de “ledenlijst” heeft tot doel het onderling contact tussen leden te stimuleren.

Verder kunnen er van evenementen, wedstrijden en instructie van PSVSTLAM verslagen op de website PSVSTLAM gepubliceerd worden in de vorm van tekst, foto’s en video’s.

 

3. Bewaartermijnen

PSVSTLAM verwerkt en bewaart deze gegevens gedurende de duur van je lidmaatschap. Daarna worden de gegevens zo lang bewaard als deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Hierna worden deze vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     De gegevens worden opgeslagen op de computers van de bestuursleden. Er wordt geen gebruik gemaakt van een “cloud” opslag.

4.2     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft PSVSTLAM passende technische maatregelen getroffen, zoals virusscanners,  backups op lokale data dragers. E-mail berichten worden bij voorkeur als BCC verstuurd.

4.3     De gegevens a t/m d worden via de “ledenlijst” aan de leden verstrekt.

4.4     De gegevens van de website worden beheerd door de web-beheerder en zijn beveiligd met een wachtwoord.

 

 

5. Rechten en plichten

5.1     Door je lidmaatschap geef je toestemming je gegevens te delen met anderen zoals beschreven in dit document.

5.2     Je verplicht je om de persoonsgegevens van PSVSTLAM, met name de “ledenlijst” vertrouwelijk te behandelen en deze niet aan derden te geven.

5.3     Je mag te alle tijden vragen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Dit laatste voor zover dat dit het normaal functioneren van het koor niet belemmert.

5.4     Je mag je verzetten tegen publicatie van foto’s, video of tekst via E-mail of via de website van PSVSTLAM .

5.5     Indien je klachten hebt over de wijze waarop PSVSTLAM je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een vermelding dat iedere betrokkene het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

6. Wijzigingen

 

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via E-mail bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken. 

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.